Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Polityka prywatności

Naszym celem jest należyte poinformowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 

 1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 

 1. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Krajowy Ośrodek Mieszkalno-rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnieniem Rozsiane (KOMR) w Dąbku jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. KOMR realizuje  swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane; Dąbek 129; 06-561 Stupsk  zwana dalej „Administratorem”.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@komr.pl . IOD udzieli Pani/Panu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu KOMR możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania.

 

 1. Cookies

 

 1. Prawo wycofania zgody

 

 1. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z Administratorem Danych.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe