Jesteś tutaj: Start / Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Deklaracja dostępności Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.komrdabek.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.komrdabek.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2006-06-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-01-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne ponieważ:
pochodzą z różnych źródeł,
zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.
Niewszystkie zdjęcia posiadają poprawne opisy alternatywne

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-08-05 . Deklarację poddano ostatni raz przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-15 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bogumiła Kowalska, adres poczty elektronicznej b.kowalska@komr.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

KOMR w Dąbku,
Dąbek 129,
06-561 Stupsk Mazowiecki

Do Ośrodka prowadzi asfaltowa droga gminna – wjazd na teren KOMR przez bramę otwieraną automatycznie.
W bliskim otoczeniu wjazdu znajdują się liczne miejsca parkingowe dla mieszkańców, pracowników oraz osób odwiedzających.
Cały teren zewnętrzny oraz obiekty KOMR całkowicie pozbawione są barier architektonicznych.
Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po parku (w tym kort tenisowy, siłownia zewnętrzna z minigolfem i altankami, altana nad stawem rekreacyjnym, hala hipoterapii i stajnia) oraz wewnątrz kompleksu obiektów połączonych łącznikami (zabytkowy Dworek, część A i B). Dodatkowo bezpośrednio do Dworka osoby niepełnosprawne mogą dostać się dzięki podjazdom zewnętrznym lub poprzez łącznik prowadzący od części A.
Przed wejściem do części A oraz do części B znajdują się miejsca do tymczasowego parkowania dla osób niepełnosprawnych (do wykorzystania w przypadku przyjazdu lub wyjazdu z Ośrodka).
Szerokość drzwi wejściowych przesuwnych otwieranych automatycznie do części A i B umożliwia bezkolizyjny wjazd do budynku na wózku inwalidzkim.
Informacja znajduje się w recepcji części A, na wprost głównego wejścia.
Sekretariat Dyrekcji KOMR znajduje się w zabytkowym Dworku.
Budynki mieszkalno-rehabilitacyjne Ośrodka są wielokondygnacyjne:
część A – dwie kondygnacje (dodatkowo poddasze i piwnice),
część B - 3 kondygnacje,
Dworek – dwie kondygnacje (dodatkowo piwnice i poddasze).
Dworek nie posiada windy – jedynie schody na I kondygnację.
Pozostałe obiekty, tj. część A i B posiadają w sumie 4 windy osobowe dla niepełnosprawnych.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji części A i B oraz na parterze Dworka.
Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
1. W budynkach nie ma przenośnej pętli indukcyjnej.
2. W windach osobowych nagrane są komunikaty głosowe podające lokalizację najważniejszych miejsc mieszkalnych, rehabilitacyjnych oraz rekreacyjnych na poszczególnych kondygnacjach.
3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach na poszczególnych kondygnacjach w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, punkt informacyjny w recepcji części A Ośrodka.
6. Zapewniona  jest na stronie internetowej informacja o zakresie działalności KOMR w Dąbku w postaci tekstu łatwego do czytania ETR oraz nagranie w polskim języku migowym PJM w postaci pliku wideo.
7. W KOMR w Dąbku nikt nie posługuje się językiem migowym.
KOMR w Dąbku posiada również samochody do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich (pojazd z windą).
KOMR w Dąbku jest placówką przyjazną osobom o specjalnych potrzebach.